ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

0
213

ျပည္တြင္းကုမၸဏီအသီးသီးကေခၚယူေနတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6