ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတင္းအခ်က္လက္ဌာန တိုက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ ေၾကညာျခင္းမရွိ

0
269

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သတင္းအခ်က္လက္ဌာနကေန တိုက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ေပးမယ္လို႔ ေၾကညာထားၿပီး ထုတ္လြင့္ေပးျခင္း မရိွတဲ့ အတြက္ သတင္းမီဒီယာေတြ အေနနဲ႔ အခက္အခဲျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ လာေရာက္သတင္းရယူၾကတဲ့ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားက ေျပာပါတယ္။