တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီးမဲေပးပါက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄ အရ အေရးယူသြားမည္

0
59

မဲဆႏၵရွင္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ေဖာင္းပြေနေပမဲ့ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီးမဲေပးလာပါက ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၄ အရ အေရးယူသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပးထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

?bph6