ႏိုင္ငံေတာ္တမၼတရဲ႕ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ဟာ ပါတီရဲ႕ စည္းရုံးေရးလုပ္ေဆာင္တာ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကား

0
53

ႏိုင္ငံေတာ္တမၼတရဲ႕ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ခရီးစဥ္သာျဖစ္ၿပီး ပါတီရဲ႕ စည္းရုံးေရးလုပ္ေဆာင္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

?bph6