အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ႏွစ္လတ္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမယ္

0
287

 

အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအႏွီးေငြေၾကး ရရွိႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က အထူးအစီအစဥ္အျဖစ္ ဘဏ္ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာက႑အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (MADB) ကတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းမွာ ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ သက္တမ္းက ၃ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ ျပည္ပ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္း၊ နည္းပညာ အေျခခံလုပ္ငန္းေတြ အက်ံဳးဝင္တဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား က႑အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (MEB) က ထုတ္ေခ်းမွာ ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ သက္တမ္းက ၃ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) ဘဏ္က တစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းမွာ ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြ သက္တမ္းက ၃ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြအတြက္ အာမခံပစၥည္းအျဖစ္ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းေတြ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အာမခံပစၥည္း မေပးႏိုင္သူ၊ အာမခံပစၥည္း မလံုေလာက္သူေတြ အတြက္လည္း အာမခံ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါတယ္။

?bph6