ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြကို သီလ၀ါစက္မႈဇုန္အတိုင္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မယ္ (႐ုပ္/သံ)

0
214

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြကုိ သီလ၀ါစက္မႈဇုံအတုိင္း အဆင့္ျမွင့္တင္သြားဖို႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္
ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6