လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွာ ေတာင္သူလယ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိုပါ၀င္နုိ္္င္ဖုိ႔လို အပ္(႐ုပ္/သံ)

0
46

လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွာ ေတာင္သူလယ္သမား ကုိယ္စားလွယ္ေတြကိုပါ၀င္နုိ္္င္ဖုိ႔လို အပ္ေနပါတယ္ ။ဒီသတင္းကုိ MCN သတင္းေထာက္ ေအာင္သူကေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6