ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္ (႐ုပ္/သံ)

0
147

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမူေဘာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီလုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ တုိက္တြန္း လုိက္ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို MCN သတင္းေထာက္ ေကသြယ္က ေပးပို႔ထားပါတယ္။

?bph6