ထိေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ခ်မယ့္ ကုန္သြယ္ခြန္ ဥပေဒ ျပင္

0
64

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေဆာင္ဖို႔ ပ်က္ကြက္သူေတြကို ထိေရာက္တဲ့ဒဏ္ေငြနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ဖို႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းရတာလို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။

ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရင္း ေျပာခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဥပေဒၾကမ္းမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ ငန္းခြန္အျဖစ္ က်သင့္ ေျပစာ(သို႔မဟုတ္) ေငြလက္ခံရရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားေပးရန္ပ်က္ကြက္ပါက ဒဏ္ ေၾကးအနည္းဆုံး က်ပ္ ၁ဝ သိန္း ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနဟာ အခြန္ဆိုင္ရာ မက္လံုးေပးမႈ မ်ား ခ်ီးျမွင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အစုိးရအဖဲြ႕ရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ျပ႒ာန္းေပးႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔လည္း ဒု၀န္ၾကီးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ တတိယအႀကိမ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ စတုတၳအႀကိမ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ပဥၥမအၾကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျပီး အခု ဆ႒မအၾကိမ္ ျပင္ဆင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(USA)

?bph6