ဇူလိုင္တလထဲ အလုပ္အကိုင္ ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားႏိုင္

0
64

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္တစ္လအတြင္း ျပည္တြင္းမွာ အလုပ္အကိုင္ေနရာေပါင္း ၁၈,၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့ျပီး ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္အတြက္ ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ ၁၈၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ပုဂၢလိကက႑မွာ ၁၇၀၀၀ေက်ာ္ ခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ၁၁၀၀၀ေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေစလႊတ္ခဲ့ရာမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ၁၂၀၀၀ေက်ာာ္ အမ်ားဆံုးေစလႊတ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ယူေအအီး၊ ကာတာ၊ မေလးရွားနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားဆီလည္း အလုပ္အတြက္ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။
(USA)

?bph6