ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ပြင့္လင္း ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႔ ေဝဖန္

0
294

ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးဥပေဒမွာ အမ်ားျပည္သူ သိသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေဖာ္ျပထားတာ မရွိတဲ့အျပင္ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ အဖြဲ႔က ဦးထင္ေက်ာ္ေအးက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ပြင့္လင္းျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ ႐ံုးမွာ ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏ အခန္းက႑၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ သုေတသနစာစဥ္ မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ေျပာၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခံု႐ံုးဥပေဒ ပထမအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာေတာ့ ခံု႐ံုးဥကၠ႒ ေရြးခ်ယ္မႈကို သမၼတ တစ္ဦးတည္းရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ မျပဳဘဲ သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တို႔က ညိႇႏႈိင္းေရြးခ်ယ္ရမယ္လို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာပါ။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာလည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြမွာ သက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ရွိခဲ့တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေပမယ့္ သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ မရွိခဲ့ပါဘူး။