အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ တစ္ေန႔ကို ျမန္မာ ကေလးငယ္ ၁၅၀ ဦးေသဆံုး

0
18

ကုလသမဂၢကေလးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၅ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၁၅၀ ေနစဥ္ေသဆံုးလ်က္ ရွိေနတယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ေသဆံုးတဲ့အေရအတြက္ အာဟာရခ်ိဳတဲ့မႈ ဒဏ္ခံေနရသူေတြရဲ႕ ၃၀ ရာခုိင္ႏွုန္းျဖစ္တယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဖြံၿဖိဳးမႈမရွိမႈ နဲ႔ ဆင္းရဲမႈေတြ ဟာ ကေလးငယ္ေတြအကိ်ဳးေက်းဇူးျဖစ္ေစဖို႔ကို အတာဆီးျဖစ္လ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္ကေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကေလးငယ္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ ဟာ ဆင္းရဲမႈ၊ အခြင့္ေရးနည္းပါးမႈ နဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေတြရဲ႕စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံမႈေတြေၾကာင့္ အနာဂတ္ဘဝေကာင္းမြန္မႈ မရွိျဖစ္ေနတယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

နယ္စပ္ေဒသ အစြန္ဖ်ားေနရာေတြမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေတြေၾကာင့္ ကေလးငယ္ေတြကို စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေစပါတယ္။

?bph6