အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕ ျပည္သူေတြ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲစားရင္းစစ္ၾကဖို႔လံႈ႕ေဆာ္

0
68


ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မဲစာရင္းေတြေပၚ ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားမႈ နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ အႏုပညာရွင္တခ်ိဳ႕ ပူးေပါင္းျပီး မဲစာရင္းၾကည့္ၾကဖို႔နဲ႔ မွားယြင္းေနတဲ့ မဲစားရင္းေတြကို ကိုယ္တိုင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

?bph6