ႏိုင္ဟံသာ UNFC ဥကၠ႒ ျဖစ္လာ

0
225

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) က ႏိုုင္ဟံသာ ကို ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

ဇြန္လ ၂၆ ရက္က လုပ္ခဲ့တဲ့ UNFC ညီလာခံအတြင္း ေရြးခ်ယ္လိုက္တာျဖစ္ျပီး ဒုုဥကၠ႒ အျဖစ္ ရခိုုင္အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ (ANC) က ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး အျဖစ္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) က ခူးဦးရယ္၊ တြဲဘက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁ အျဖစ္ ရွမ္းျပည္ တိုုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) က ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ေစအြန္ ၊ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၂ အျဖစ္ လားဟူ ဒီမိုုကရက္တစ္ အစည္းအရံုုး (LDU) က ဗိုုလ္မွဴးႀကီး ေဆာ္လမြန္ တိုု႕ကိုုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအျဖစ္ေတာ့ ဗိုုလ္ခ်ဴပ္ ဘီထူး၊ ႏိုုင္ေအာင္မေငး၊ ဦးထြန္းေဇာ္နဲ႔ ဗုုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း တိုု႕ကိုု ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ UNFC ကိုု အရင္က ေကာင္စီ၀င္ ၂၃ ဦး၊ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ ၁၂ ဦး တို႔နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားခဲ့ရာကေန အခုေတာ့ ေကာင္စီ၀င္ ၁၅ ဦး၊ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ၉ ဦးနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ ယူအန္အက္ဖ္စီမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ရခိုုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC)၊ လားဟူဒီမိုုကရက္တစ္ အစည္းရံုုး (LDU) စတဲ့ အဖြဲ႕ ၅ ဖြဲ႕ ပါ၀င္ပါတယ္။

?bph6