႐ိုးမ မဟာဗ်ဴဟာ လီမိတက္နဲ႔ ေနာ္ေဝတို႔ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ေဝေရး ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မယ္

0
272

႐ိုးမ မဟာဗ်ဴဟာ (Yoma Strategic) လီမိတက္နဲ႔ ေနာ္ေဝ အစိုးရပိုင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း Norfund တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေက်းလက္ေဒသေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ေတြကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ေရး အေသးစား ဓာတ္အားတဆင့္ျဖန္႔ စက္႐ံုေတြကို တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Yoma Strategic ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာလီဗင္ပန္း

Yoma Micro Power (S) Pte Ltd (YMP) ဖက္စပ္ ကုမၸဏီမွာ Yoma Strategic နဲ႔ Norfund တို႔က အစုရွယ္ယာ ၄၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဆီ ပိုင္ဆိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ စီမံကိန္းကို ဦးေဆာင္မယ့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ မစၥတာ အယ္လာကက္ခ်္ ေခ်တီယာ (Alakesh Chetia) က်န္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပိုင္ဆိုင္မွာပါ။

ကနဦး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ သန္းအနက္ Yoma Strategic ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ ၁ သန္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္မႈေတြမွာ သံုးစြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခု စီမံကိန္းဟာ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ ေဒသေတြမွာ ရွိတဲ့ ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ေရရွည္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသြားဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ေနေရာင္ျခည္သံုး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္စနစ္၊ ဒီဇယ္သံုး မီးအားေပးစက္နဲ႔ စြမ္းအင္သိုေလွာင္မႈ စနစ္ေတြကို မီွခိုေနရတဲ့ ေဒသေတြအနီး တည္ေဆာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာေတြကိုလည္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ထုတ္ေပးႏိုင္႐ံုမက စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုလည္း ဒီစီမံကိန္းက ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ Yoma Strategic က ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာ့ေက်းလက္ေဒသ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္လိုအပ္မႈက ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေနလို႔ မၾကာခဏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Yoma Strategic ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာလီဗင္ပန္းက ကနဦး စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ကတစ္ဆင့္ စြမ္းအင္က႑ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရးအရ အလားအလာရွိတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္မလို႔ ဆိုပါတယ္။

Norfund အဖြဲ႔ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္တဲ့ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ ဝါရင့္ကြ်မ္းက်င္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ လုပ္ငန္းမွာ အဖြဲ႔လိုက္ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အေျခခံၿပီး ဒီစီမံကိန္းဟာ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။