ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပဖို႔ရွိ

0
68

ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ကို လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္နဲ႔ ၂၅ ရက္ေန႔ေတြမွာ ေနျပည္ေတာ္က ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-II)မွာ က်င္းပသြားဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

အဲဒီ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ကို မက်င္းပမီမွာ ဖိုရမ္အတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးဖိုရမ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ကေန ၂၃ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ အရင္ဆံုးက်င္းပသြားမွာပါ။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္ကို ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒီရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အသီးသီးက ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ေတြ စုေပါင္းၿပီး စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးသူ ၅၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ဖိုရမ္အတြက္ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးဖိုရမ္ကိုေတာ့ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ေတြ စုေပါင္းၿပီး စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးသူ ၆၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6