၂၀၁၇၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားအေဆာင္ေဆာက္ဖို႔ ၃၉ ဘီလ်ံ လ်ာထား

လာမယ့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ ေကာ္လိပ္ ၅၁ ခုက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ အိမ္ေဆာင္ ၆၁ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးဖို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေငြက်ပ္ ၃၉ ဘီလ်ံ လ်ာထားပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ အဲဒီလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။
လက္ရွိမွာ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္နဲ႔ ေကာလိပ္ ၅၂ ခုမွာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ အိပ္ေဆာင္ ၂၂၁ ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏုိင္ဖို႔ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေပမဲ့လည္း ခြင့္ျပဳဘ႑ာရန္ပံုေငြ အေျခအေနအရပဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔လည္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner