ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္

0
283

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီရဲ႕(၉) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို သံုးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ JMC ရဲ႕ မူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း ေရးဆြဲထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥ အတည္ျပဳျခင္း၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း (SOP)ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြး အတည္ျပဳျခင္း၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံရဲ႕ စီစဥ္မႈနဲ႔ JMC အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ ေလ့လာမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာပါ။

ဒါ့အျပင္ ေနာ္ေဝ ျပည္သူေတြ ေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕ (NPA)ရဲ႕ အစီအစဥ္နဲ႔ မိုင္းရွင္းလင္းေရး သင္တန္း ျပဳလုပ္မယ့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္တပ္ေတြ အၾကား နယ္ေျမသက္မွတ္မႈနဲ႔ မိုင္းရွင္းလင္းမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္မွ ၈ ရက္အထိ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။