အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးလြင္ဦးကို အစမ္းခန္႔အပ္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးလြင္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အစမ္း ခန္႔အပ္လိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ဦးလြင္ဦးကုိ တာဝန္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။

ဦးလြင္ဦးဟာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္႐ံုး၊ ဥပေဒျပဳဌာနႀကီးက ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ကစၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ဝတၱရားေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အစမ္းခန္႔အပ္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner