တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ စမယ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ က်င္းပမယ့္ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ အခ်ိန္စာရင္းကို ဒီကေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

exam

စာေမးပြဲ စေျဖရမယ့္ရက္က မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ျဖစ္ၿပီး မတ္ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သခ်ၤာနဲ႔ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္တို႔ကို ေန႔စဥ္ ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ မတ္ ၁၂ ရက္ေန႔က တနဂၤေႏြေန႔ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ မတ္ ၁၃ ရက္ေန မတ္ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒနဲ႔ ေဘာဂေဗဒ၊ ပထဝီဝင္၊ သမိုင္း ဘာသာရပ္ေတြ႕ို တစ္ရက္ခ်င္း ေျဖဆိုသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္ ၉ နာရီကေန ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီအထိ ျဖစ္ပါတယ္။

adv_banner
adv_banner
?bph6
?bph6
adv_banner adv_banner