ဦၤးပိ္န္တံတား ဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္ ျပဳျပင္မယ္

0
57

ေတာင္သမန္ဦးပိန္တံတားကို ဗိသုကာပညာရွင္ေတြကဒီဇင္ဘာလမွာ စတင္ၿပီးျပန္လည္ျပဳျပင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ubein

ဦးပိန္တံတားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗိသုကာပညာရွင္မ်ားေကာင္စီမွ အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ကေျပာၾကား လိုက္တာပါ။အဲဒီလို ျပန္လည္ ျပဳျပင္တဲ့ေနရာမွာကၽြန္းနဲ႔ အစားထိုးျပဳျပင္တာေတြ၊အရင္လက္သ မားေတြ လုပ္ထားတဲ့ ပံုစံအတိုင္းပံုစံမပ်က္ျပင္ဆင္မွာျဖစ္တယ္လိို႔ ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္ကေျပာပါတယ္။

တံတားျပဳျပင္မႈ ကုန္က်ေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္အလွဴရွင္ျဖစ္တဲ့ Myanmar Teak Wood ကုမၸဏီကို ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန(မႏၱေလးဌာနခြဲ) က ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6