ျမန္မာျပည္တြင္ လူတစ္ေထာင္မွာ ငါးဦး HIV ပိုး ေတြ႕ရွိ

0
101

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ လူတစ္ေထာင္မွာ ငါးဦးႏႈန္း HIV ပိုးေတြ႔ရွိေနတယ္လို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး (ခုခံက်/ကာလသား) ဆရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာ သန္းဝင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

hiv

HIV ပိုးေတြရွိ္သူေတြဟာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၄၅ ႏွစ္အတြင္းရွိသူေတြမွာ ပိုၿပီးေတြ႕ေနရတာပါ။ HIV ပိုးဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးဆြဲတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသူ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လိင္တူ ဆက္ဆံတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပြား သူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပည့္တန္စာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနၿပီး ျပည္တြင္းမွာ HIVပိုးနဲ႔ အသက္ရွင္ေနထိုင္သူ ႏွစ္သိန္းရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6