ဘထၱရီ မလိုအပ္တဲ့ဖုန္း (႐ုပ္/သံ)

0
52

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဖုန္းနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သုေတသန ပညာရွင္ေတြဟာ ဘက္ထရီ မလိုတဲ့ ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ ဖုန္းကို တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6