ကိုလမ္ဘီးယားႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဧၿပီလ(၂၂)ရက္ေန႔က ကားမစီးရေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္

0
81

https://www.youtube.com/watch?v=6ues1I1INyo

ကိုလမ္ဘီးယားႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဧၿပီလ(၂၂)ရက္ေန႔က ကားမစီးရေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ သတင္းကို ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6