ဘရာဇီးႏိုင္ငံက အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေနတဲ့ပံုစံက အလြန္ဆိုးရြားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

0
71

https://www.youtube.com/watch?v=QUVgO3Winx4

ဘရာဇီးႏိုင္ငံက အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ေနတဲ့ပံုစံက အလြန္ဆိုးရြားေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အိုလံပစ္ ေကာ္မတီကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္တဲ့သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာပါ။

?bph6