ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ ႏွစ္ေပါင္း(၅)ေထာင္ေက်ာ္ကတည္ရွိခဲ့တဲ့ အႏုပညာလက္ရာေတြက ပ်က္စီးေတာ့မယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ႀကံဳေတြ႔ေန

0
63

https://www.youtube.com/watch?v=SYbQC7YiqvQ

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ ႏွစ္ေပါင္း(၅)ေထာင္ေက်ာ္ကတည္ရွိခဲ့တဲ့ အႏုပညာလက္ရာေတြက ပ်က္စီးေတာ့မယ့္ အႏၱရာယ္နဲ႔ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့သတင္းကို ရႈစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6