တပ္မေတာ္က ဆဲဗင္းေဒးသတင္းစာအား တရားစြဲဆုိထားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေက်ေအးေစလုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ထုတ္ျပန္

0
276

တပ္မေတာ္က ဆဲဗင္းေဒးသတင္းစာအား တရားစြဲဆုိထားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ညိႇႏႈိင္းေက်ေအးေစလုိေၾကင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ထုတ္ျပန္တဲ့ ဒီသေဘာထားေၾကညာခ်က္ထဲမွာ တပ္မေတာ္ကတရားစြဲတဲ့ျဖစ္စဥ္အေပး ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ ေက်ေအးေျပၿငိမ္းျခင္းကို လုိလားတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီအေနနဲ႔ သတင္းမီဒီယာတစ္ခုခုမွာ ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္မႈ တစ္ရပ္ရပ္နဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး တုိင္ၾကားခ်က္၊ အျငင္းပြားခ်က္ေတြကုိ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေက်ေအေျပၿငိမ္းေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဆဲဗင္းေဒးသတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့သတင္းတစ္ပုဒ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္အရာရွိေတြအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္လႈံ႕ေဆာင္အားထုတ္တယ္ဆုိကာ တပ္မေတာ္က တရားစြဲဆုိထားတာျဖစ္ပါတယ္။