သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (RTI) ဥပေဒၾကမ္း ဘာလဲ.. ဘယ္လဲ.. အပိုင္း (၂)

မၾကာခင္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းဖို႔ ရွိေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Right To Information) ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႔နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက အတြင္းေရးမွဴး ဦးသီဟေစာနဲ႔ ျပည္ႀကီးခင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက အစီအစဥ္မန္ေနဂ်ာ ဦးသန္႔လြင္ထူးတို႔က ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေပးၾကပါတယ္။

adv_banner