မသန္စြမ္းေတြအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ေတြ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနလဲ

0
89

အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအစီအစဥ္ေတြ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕က အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ကိုေနလင္းစိုး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါ မသန္းစြမ္းသူမ်ား အလုပ္အမႈေဆာင္ မစုပံုခ်စ္တို႔ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။

?bph6