အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ

0
27


၁။ အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အမ်ိုးသမီးနွင့္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ –
(က) ေဒၚခင္ဝိုင္းႀကည္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးပီေမာင္စိုး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ကယားျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးေပါလ္ထန္ထိုင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ေဒါက္တာျမင့္နိုင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးကံညြန္႔ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးေဌးေမာင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ေဒါက္တာစိုးဝင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ မြန္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ေဒါက္တာလွသိန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ မြန္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးေမာင္ေမာင္ေအး (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးဘိုးရယ္ (မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၃)၊ ကယားျပည္နယ္) အတြင္းေရးမွဴး
၂။ ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

၄။ ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

?bph6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here