အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ားေရးရာေကာ္မတီ

0
51

၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ အမ်ိုးသားစီမံကိန္းနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးမႈစီမံကိန္းမ်ား ေရးရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ –

(က) ဦးမ်ိဳးျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးတင္ေမာင္ဝင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၃)၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးေစာအုန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ မြန္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးအုန္းတင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၀)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦး႐ႈေမာင္ (မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၈)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးလႈိင္ဦး (မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေမာင္ (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ေဒၚရီရီျမင့္ (မဲဆနၵနယ္အမွတ္(၁)၊ မြန္ျပည္နယ္) အတြင္းေရးမွဴး

၂။    ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။   အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

၄။   ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

?bph6