အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ပဋိပကၡေျဖေလ်ာ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေကာ္မတီ

0
69

၁။  အမ်ိုးသားလွြတ္‌ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၇၉ နွင့္ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို့အရ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ ပဋိပကၡေျဖေလ်ာ့ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္ေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ့စည္းလိုက္သည္ –

(က) ဦးခက္ထိန္နန္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္) ဥကၠ႒
(ခ) ဦးစခုန္တိန္႔ယိန္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၄)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဂ) ဦးဆန္းရယ္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၅)၊ ကယားျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဃ) ဦးမန္းကံညြန္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးေစာျမဝင္း (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ ကရင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ဦးေပၚလွ်ံလြင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ဦးျမင့္လိႈင္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးလ်ဴကြယ္ရွိ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၁)၊ ရွမ္းျပည္နယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းလြင္ဦး (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးဆလိုင္းခြဲယန္ (မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁၂)၊ ခ်င္းျပည္နယ္) အတြင္းေရးမွဴး

၂။    ေကာ္မတီ၏သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ့စည္းသည့္ (၁-၈-၂၀၁၄) ရက္ေန့မွစ၍ အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္၏ က်န္ရွိသည့္ သက္တမ္းအတိုင္းျဖစ္သည္။

၃။   အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဌသည္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္နိုင္သည္။

၄။   ေကာ္မတီ၏တာဝန္၊ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ နႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ရပ္စဲျခင္းနွင့္ အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္နွင့္ ဆနၵမဲေပးပိုင္ခြင့္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင္နွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား စသည္တို့ကို ေကာ္မတီအစည္းအေဝးထိုင္ျပီး အမ်ိုးသားလွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဌထံ တင္ျပသြားရန္ ျဖစ္သည္။

?bph6