ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႔ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

0
278

ဒါနေရွ႕ေဆာင္ျမန္မာအဖြဲ႕ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈေတြအရ မဲစာရင္းကပ္ရမယ့္အခ်က္နဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကို ရလဒ္မိတၱဴယူခြင့္မျပဳခဲ့ဘူးလို႔ ကနဦးေတြ႔ရိွခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။