ေနာက္ဆံုးအဆင့္ မဲစာရင္းကုိ ျပည္သူေတြ အနည္းငယ္ပိုမို စိတ္၀င္စား မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈေတြ ရွိေနေသး

0
76

ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အေနျဖင့္ စက္တင္ဘာ (၁၄)ရက္ေန႔က စတင္ျပီး ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ မဲစာရင္းကုိ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈအေျခအေနဟာ ေရွ႕ေျပးမဲစာရင္းထက္ အနည္းငယ္ပိုမိုလာေပမယ့္ မဲစာရင္းမွားယြင္းမႈေတြကေတာ့ ရွိေနေသးတာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6