ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္

0
5

ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္

?bph6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here