ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္

ေရြးေကာက္ပြဲ မသမာမႈေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ေတြမွာ ထုတ္ေဖာ္သြားမယ္

adv_banner