ျပည္သူ႔ထက္သာတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးရွိတဲ့ အမတ္ေလာင္းေတြကို ဆႏၵမဲ ေပးမွာမဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္ဆိုၿပီး ျပည္သူ႔ထက္သာတယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚမ်ိဳးရွိတဲ့ အမတ္ေလာင္းေတြကို ဆႏၵမဲ ေပးသြားမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ မဲဆႏၵရွင္ မခင္ခင္ေက်ာ္

adv_banner