၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ NLD အလံေအာက္ကေန လႊတ္ေတ္ာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္

0
59

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားေတြ NLD အလံေတာ္ေအာက္ကေန ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပိဳင္ၿပီး လႊတ္ေတ္ာႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။

?bph6