မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနတဲ့ ေအးေမတၱာ မသန္စြမ္းရိပ္ၿမံဳ

0
407

မသန္စြမ္းကေလးငယ္ေတြကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနတဲ့ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္က ေအးေမတၱာ မသန္စြမ္းရိပ္ၿမံဳအေၾကာင္းကို ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။