အေမမဟုတ္ေသာ မိခင္မ်ား ဗီဒီယို ဇာတ္ကား မိတ္ဆက္

0
79

မၾကာမီ ေခတ္သစ္ ဗီဒီယိုက ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ရွိေနတဲ့ အေမမဟုတ္ေသာ မိခင္မ်ား ဗီဒီယို ဇာတ္ကားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

?bph6