နတ္ပန္းခ်ီလို႔ တင္စားေခၚၾကတဲ့ ပုလင္းပန္းခ်ီေတြကို ေရးဆြဲ

0
100

နတ္ပန္းခ်ီလို႔ တင္စားေခၚၾကတဲ့ ပုလင္းပန္းခ်ီေတြကို ေရးဆြဲေနတဲ့ အမရပူရၿမိဳ႕ မွန္တန္းရပ္က ပန္းခ်ီဦးခ်စ္ျမရဲ႕အေၾကာင္း ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းကို တင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6