ေၾကးထည္ပစၥည္းျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ လူငယ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ ပုိမုိမ်ားျပား

0
93

ပန္းဆယ္မ်ဳိးထဲမွာပါ၀င္တဲ့ ပန္းတိမ္ပညာရပ္မွာ ေၾကးထည္ပစၥည္းျပဳလုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရပ္တစ္ခုအေနနဲ႔ လူငယ္ေတြ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ ပုိမုိမ်ားျပားလာတဲ့အေၾကာင္းကုိ ရုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6