အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာေတြအေပၚ လုိက္ရင္း လူေတြၾကား စာဖတ္အားက်ဆင္းလာ

0
100


ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာတဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာေတြအေပၚ လုိက္ရင္း လူေတြၾကား အရင္လို စာဖတ္အားက်ဆင္းလာမႈနဲ႔အတူ ရသစာေပေတြ ဖတ္ရႈသူေတြလည္း က်ဆင္းလာပါတယ္။ ရသစာေပ ပိုမိုထြန္းကားလာဖို႔ကို စာေပေရးသားၾကသူေတြသာမက စာေပေလာကသားအားလံုး ႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

?bph6