ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ပန္းခ်ီျပခန္းေတြရဲ႕ ရပ္တည္မႈနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြ အေၾကာင္း

0
278


ရန္ကုန္ျမိဳ႕က ပန္းခ်ီျပခန္းေတြရဲ႕ ရပ္တည္မႈနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြအေၾကာင္းကို ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။