ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး အၾကာမွာ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္လာတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

0
97

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးအၾကာမွာ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္လာတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ ပထမဆံုးပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိထားတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြ ဘ၀ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

 

?bph6