ဖူတန္ တကၠသိုလ္အေၾကာင္း ႐ုပ္/သံမွတ္တမ္း(Documentary of Fudan University)

0
290


Documentary Of Fudan University by mcntvnews

ဒီသတင္းပတ္မွာေတာ့ ကမၻာ့ထိပ္တန္းတကၠသိုုလ္တစ္ခုုအျဖစ္တဲ့အျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ နံပါတ္ ၁ေနရာက ရပ္တည္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ရွန္ဟိုင္းေဒသက ဖူတန္ တကၠသိုလ္ (Fudan University) အေၾကာင္းကိုု တင္ဆက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီတကၠသိုုလ္ကိုု ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ကင္မင္းဆက္ေခတ္ အခ်ိန္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး တကၠသိုလ္ေတြထဲက တကၠသိုလ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာဆိုုႏိုုင္မွာပါ။

ဖူတန္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပရမယ္ဆုိပါရင္ ၁၉၀၅ခုႏွစ္က ဖူတန္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း Fudan Public School အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းပါ။ ၁၉၁၁ခုႏွစ္မွာ ဇန္ဟုိင္ ေတာ္လွန္ေရး (Xinhai Revolution) ျဖစ္ပြား ခဲ့တာေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရၿပီး ၁၉၁၇ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဖူတန္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း အျဖစ္မွ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းပါ။ ၁၉၂၉ခုႏွစ္ ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဖူတန္ တကၠသိုလ္ အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ဌာန ၁၇ အထိတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့တဲ့ ဌာနေတြကေတာ့ သတင္းစာဌာန (Journalism Department)၊ ျမဴနီစပယ္ ဌာန(Municipals Department) ၊ ဥပေဒပညာ ဌာန (Law Department) ၊ ပညာေရး ဌာန (Education Department)တို႔ျဖစ္ၿပီး ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံႏွင့္ စီပြားေရးပညာ ဌာနမ်ားကေတာ့ တကၠသိုလ္အျဖစ္ စတင္စဥ္ အခ်ိန္ကတည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ဌာနမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၇ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖူတန္ တကၠသိုလ္ဟာ ရွန္ဟိုင္းေဒသမွ ကူမင္တန္အစိုးရ လက္ေအာက္ခံနယ္ေျမျဖစ္တဲ့ ေခ်ာင္ခ်ဴးေဒသသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းပါ။ ၁၉၄၁ခုနွစ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခ်ာင္ခ်ဴးေဒသမွ ယခင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ေနရာသို႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ကာ ဖူတန္ ပုဂၢလိက တကၠသုိလ္အျဖစ္ အစိုးရမွ အတရား၀င္ရပ္တည္ႏုိင္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ကာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အျဖစ္ ၀ူ နမ္ဇန္ ကိုခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ National Fudan University အျဖစ္ နာမည္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ေသာလည္း လက္ရွိမွာေတာ့ ဖူတန္ တကၠသုိလ္ လို႔ပဲ သတ္မွတ္ေခၚေ၀ၚေနၾကျခင္းပါ။

၁၉၇၀ေနာက္ပိုင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဖူတန္တကၠသိုလ္ဟာလည္း ႏိုင္ငံတကာ တကၠသုိလ္မ်ားကဲ့သို႔ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားသာမက သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားကိုလည္း ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ မွာေတာ့ ဖူတန္တကၠသိုလ္ဟာ လက္ခံေအာက္ေဆးတကၠသိုလ္အျဖစ္ ရွန္ဟိုင္းေဆးတကၠသိုလ္ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းပါ။
ဖူတန္ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္း ၁၇ေက်ာင္း၊ ဘာသာရပ္ဌာန ၆၉ ဌာနဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ခဲ့ကာ ဘြဲ႕ႀကိဳ ပ႐ိုဂရမ္ ၇၃ ခု၊ မဟာဘြဲ႕ ပ႐ိုဂရမ္ ၂၀၁ ခု၊ လူမႈသိပၸံ သုေတသန ပ႐ိုဂရမ္၇ ခု၊ သိပၸံသုေတသန စင္တာမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။

ဖူတန္ တကၠသိုလ္မွာ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၄ေသာင္း ၅ေထာင္ခန္႔ ရွိၿပီး အြန္လိုင္းပညာေရး ျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အေ၀းသင္သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁၇၆၀ခန္႔ ရွိပါတယ္။

ဖူတန္ တကၠသိုလ္တြင္ အခ်ိန္ျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဆရာႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္ေပါင္း ၂၆၀၀ ခန္႔ ရွိပါတယ္။ ပါေမာကၡႏွင့္ တြဲဖက္ပါေမာကၡေပါင္း ၁၃၅၀ခန္႔ရွိၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားအတြက္ သုေတသန က်မ္းႀကီးၾကပ္သူ ျပင္ပပညာရွင္ ၃၀ခန္႔ အထိ ရွိပါတယ္။
ဖူတန္ တကၠသိုလ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း လက္ခံသင္ၾကားေပးေနကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ မည္သည့္ တကၠသိုလ္မွမဆို ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ေစ မရရွိသူျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးပ႐ိုဂရမ္မ်ားလည္း ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။

ဖူတန္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ စာၾကည့္တုိက္ကို ၁၉၂၂ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ စာၾကည့္တိုက္အတြက္ ေနရာအက်ယ္အ၀န္းကေတာ့ ၂ေသာင္း ၉ေထာင္ စကြဲယား မီတာခန္႔က်ယ္၀န္းကာ ၀ိဇၨာစာၾကည့္တုိက္၊ သိပၸံစာၾကည့္တုိက္၊ ေဆးပညာစာၾကည့္တုိက္ တို႔ကို ခြဲျခားဖြင့္လွစ္ထားၿပီး စာအုပ္၊ ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာ မိတၱဴေပါင္း ၄.၄၅၈၈ သန္းအထိ ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္းစာအုပ္ေပါင္း ၄သိန္းအထိရွိၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေပါင္း ၁.၃၉၂ သန္းအထိ စုေဆာင္းထားပါတယ္။
ဖူတန္ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း ၄ခုရွိကာ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ Academic Societies, Practical Societies, Artistic Societies နဲ႔ Physical Culture Societies တို႔ျဖစ္ၿပီး ဖူတန္ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းပါ။
ဖူတန္ တကၠသိုလ္ရဲ႕ ေက်ာင္းအဓိပတိတာ၀န္ကို ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္လွစ္တဲ့အခ်ိန္ ၁၉၀၅ခုႏွစ္ကတည္းက အသီးသီး တာ၀န္ယူခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ေပမဲ့ ၁၉၇၈ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ေက်ာင္းအဓိပတိတာ၀န္ကို ၅ႏွစ္သာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမယ္လုိ႔ ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၃ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါမွ စတင္ကာ ေက်ာင္းအဓိပတိတာ၀န္ကို ၆ႏွစ္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းပါ။

ဖူတန္ တကၠသိုလ္မွ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္သားမ်ား လက္ခံသင္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္ကို ၁၉၅၀ခုႏွစ္ခန္႔ကတည္းက စတင္ခဲ့လို႔ ဆိုႏိုင္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တကၠသိုလ္မ်ားအနက္ ပထမဦးဆံုး ႏုိင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စတင္လက္ခံခဲ့တဲ့ တကၠသုိလ္တစ္ခုပါ။ လက္ရွိမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၁ေသာင္းခန္႔ကို ႏွစ္စဥ္လက္ခံသင္ၾကားေပးေနပါတယ္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၈၀၀ေက်ာ္ခန္႔ကို တိုးခ်ဲ႕လက္ခံခဲ့ေနၿပီး ကာလတို သုေတသနေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း ႏွစ္စဥ္လက္ခံေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ာကို လက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ဘြဲ႕ေပးအပ္တဲ့ အစီအစဥ္လည္းပါ၀င္သလို ဘြဲ႕ဒီဂရီမေပးအပ္ဘဲ အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္သာ ေပးအပ္တဲ့အစီအစဥ္မ်ားလည္းရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကေတာ့ တ႐ုတ္စာေပနဲ႔ ဘာသာစကား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမိုင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး၊ တ႐ုတ္အေတြးအေခၚ၊ တ႐ုတ္ဥပေဒပညာစတဲ့ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ဘာသာစကားျဖင့္သင္ၾကားသလို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္လည္း သင္ၾကားေပးမႈေတြရွိပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားမွာေတာ့ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆး ပညာရပ္ကိုလည္း ဖူတန္ ေဆးတကၠသုိလ္မွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနျခင္းပါ။

ဖူတန္ တကၠသိုလ္ဟာ ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ၂၀၁၅- ၁၆ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၂၀၁ေနရာမွာရွိကာ အာရွေဒသ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မွာေတာ့ အဆင့္ ၁၆ေနရာမွာ ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းမွာေတာ့ အဆင့္၁ေနရာမွာ ရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ပါ။
ဖူတန္ တကၠသိုလ္ ရဲ႕ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ဟာ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ဧရိယာမွာ တည္ရွိၿပီး ၆၀၄ ဧက က်ယ္၀န္းၿပီး အဓိကေက်ာင္း ပရ၀ုဏ္ေလးခုရွိကာ အဲ့ဒီ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ေလးခုကေတာ့ ဟန္ဒန္ (Handan)၊ ဖန္းလင္ (Fenglin)၊ ဇန္ဂ်င္း (Zhangjiang)၊ ဂ်င္၀မ္ (Jiangwan) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဟန္ဒန္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ကေတာ့ ဖူတန္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့တဲ့ ေနရာ ပဲျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ကို စတင္တက္ေရာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားရွိၿပီး ေက်ာင္းအဓိပတိ ႐ံုးခန္း အပါအ၀င္ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ံုးခန္းမ်ားတည္ရွိပါတယ္။
ဖန္းလင္ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ကေတာ့ ရွန္ဟိုင္းေဆးေကာလိပ္ တည္ရွိတဲ့ ပရ၀ုဏ္ျဖစ္ကာ ဖူတန္ တကၠသိုလ္ေဆး႐ံု၊ ေဆးသုေတသန စင္တာ တို႔လည္း တြဲဖက္လွ်က္တည္ရွိေနပါတယ္။
ဇန္ဂ်င္း ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ကေတာ့ သိပၸံနည္းပညာေကာလိပ္မ်ားတည္ရွိတဲ့ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္တြင္ School of Microelectronics၊ School of Computer science and technology၊ School of Software ႏွင့္ School of Pharmacy ေက်ာင္းမ်ားတည္ရွိေနပါတယ္။

ဂ်င္၀မ္ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ ကေတာ့ ေခတ္နဲ႔အညီ အသစ္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ေက်ာင္းပရ၀ုဏ္ျဖစ္ကာ ဖူတန္ ဥပေဒေက်ာင္း၊ သိပၸံသုေတသနစင္တာ၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားႏွင့္စာေပ ေကာလိပ္၊ လူမႈဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒ ေကာလိပ္တို႔ တည္ရွိပါတယ္။
ဖူတန္တကၠသိုလ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာမွ တကၠသိုလ္မ်ားနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္သင္ၾကားေရး ႏွင့္ သုေတသန အစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မွ ေယးလ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသလို ၁၉၉၅ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတို႔မွ တကၠသိုလ္ ၁၄ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္၅ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါတယ္။
ဖူတန္တကၠသိုလ္မွေနၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ာစြာကို ေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိေနၿပီး အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အႏုပညာ အပါအ၀င္နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြအမ်ားအျပားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုု သမိုုင္းအစဥ္အလာနဲ႔ ဂုုဏ္သိကၡာႀကီးမားတဲ့ ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသိုုလ္ႀကီး တစ္ခုုျဖစ္တဲ့ ဖူတန္ တကၠသိုုလ္ အေၾကာင္းကိုု ျမန္မာ့႐ုုပ္ျမင္သံၾကားရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ မိတ္ဆက္ အေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးလိုုက္ပါတယ္။

?bph6